Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Władysław Gumiennik

Plakat Władysław Gumiennik (P13-Pon)

Ściągnij plik z abstraktem

WPŁYW GADOLINU NA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE NANOCZĄSTEK NA BAZIE TLENKU ŻELAZA

Władysław Gumiennik1, Janusz Przewoźnik1, Julia Fedotova2, Andrei Kharchenko2, Mikhail Degtyarik3, Svetlana Vorobyova3, Czesław Kapusta1

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Reymonta, 30-059 Kraków, Polska
2 Instytut Problemów Jądrowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Bobrujska, 220006 Mińsk, Belarus
3 Instytut Badawczy Problemów Fizyko-Chemicznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Leningradzka, 220006 Mińsk, Belarus


Zastosowania nanotechnologii w tworzeniu nowych urządzeń biomedycznych obejmują kilka interdyscyplinarnych obszarów nanomedycyny, diagnostyki i nanoteranostyki [1]. W niniejszej pracy badamy wpływ gadolinu na właściwości magnetyczne i strukturalne nanocząstek na bazie tlenku żelaza w otoczkach SiO2.

Nanocząstki zostały otrzymane metodą współstrącania a otoczki – przez hydrolizę tetraetoksysilanu (TEOS) [2].

Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej wykazały, że zostały otrzymane dwufazowe nanocząstki FeOOH i γ-Fe2O3, ze względnym udziałem masowym około 1:1. W celu transformacji fazy FeOOH do α-Fe2O3 zostały one dodatkowo wygrzane przez 4 godziny w 240°C w próżni 1,7 hPa [3]. Po wygrzaniu próbki pozostały dwufazowe i z podobnym względnym udziałem faz α-Fe2O3 i γ-Fe2O3.

Właściwości magnetyczne wygrzewanych nanocząstek zostały scharakteryzowany poprzez pomiar namagnesowania i podatności magnetycznej w polach do 9T i w zakresie temperatur od 2K do 300K. Rysunek (i wstawka) przedstawia zależności namagnesowania od pola magnetycznego przeliczone na magnetyczną fazę GdxFe2-xO3 razem SiO2, gdzie x = 0; 0,03; 0,07 (i namagnesowania M (90 kOe) od x). Widać, że dodanie gadolinu do tlenku żelaza praktycznie nie zmienia namagnesowania nanocząstek w 300K (w przeciwieństwie do np. nanocząstek CoFe2O4 w pracy [4]) a prowadzi do jego wzrostu w niskich temperaturach.

Władysław Gumiennik dziękuje za wsparcie finansowe z programu stypendialnego World Federation of Scientist. Praca była też finansowana z projektu naukowego BRFFR-MOST Х21VTNG-003.

[1] N.V.S. Vallabani, S.Singh, and A.S.Karakoti, Cur. Drug Met., 20, 457–472 (2019)

[2] F.Ahangaran, A.Hassanzadeh, and S.Nouri, Int. Nano Lett. 3, 23 (2013).

[3] D.Li, X.Hu, Y.Sun et al., RSC Adv., 5, 27091–27096 (2015)

[4] J.Peng, M.Hojamberdiev, Y.Xuet al., Jour. of Mag. and Mag. Mat., 323, 133-137 (2011)