Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Mateusz Dulski

Plakat Mateusz Dulski (P06-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

Wpływ funkcjonalizacji mezoporów krzemionkowych na cechy strukturalne i biologiczne SBA-15

Mateusz Dulski1, Magdalena Laskowska2, Sławomir Sułowicz1, Tomasz Krzykawski1, Oleksandr Pastukh2, Piotr Zieliński2, Piotr Pawlik3, Anna Nowak2, Łukasz Laskowski2

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice, 40-007 Katowice, Polska
2 IFJ PAN, Walerego Eljasza Radzikowskiego, 31-342 Kraków, Polska
3 Politechnika Częstochowska, Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, Polska


Hydrofobowe i hydrofilowe nanokompozyty krzemionkowe SBA-15 funkcjonalizowane srebrem zostały otrzymane na drodze bezpośredniej syntezy z zastosowaniem tzw. podejścia BOTTOM-UP do nanotechnologii. Proces ten umożliwił wytworzenie nanokompozytów na bazie krzemionki z kontrolowaną zawartością metalu, co potwierdzono metodami XRD, XPS, Ramana, SEM-EDX i TEM. Zawartość srebra na powierzchni (XPS) oceniono na ok. 0,03 at.% i 0,04 at.% w porównaniu z sygnałem objętościowym (SEM-EDX), który określono na ok. 0,33 at.% i 0,48 at.%, odpowiednio dla układów niesililowanych i sililowanych. Badania XPS przeprowadzone dla tych dwóch struktur wykazały obecność pierwiastkowego i/lub utlenionego srebra na ich powierzchniach. Jednakże, w bardziej objętościowych badaniach XRD, nie było wyraźnego sygnału odpowiadającego temu metalowi, co sugeruje obecność jonowej formy srebra. W celu otrzymania porowatych krzemionkowych kompozytów ceramicznych dekorowanych srebrem zastosowano kalcynację. Temperaturę kalcynacji określono na podstawie badań TGA/DTG. W wyniku kalcynacji uzyskano porównywalne zawartości srebra na powierzchni i w masie na poziomie ok. 0,1 at.%. Pomiary zwilżalności sklasyfikowały próbki sililowane oraz układy sililowane i kalcynowane jako odpowiednio hydrofilowe i hydrofobowe. Dyfrakcja niskokątowa potwierdziła mezoporowaty charakter krzemionki z heksagonalnymi kanałami porowymi, niezależnie od stopnia funkcjonalizacji i kalcynacji. Dane ramanowskie zilustrowały wpływ srebra na łańcuchy węglanu propylu i strukturę krzemionki. Wreszcie, najbardziej energiczną aktywność bakteriobójczą wobec Staphylococcus aureus i Escherichia coli stwierdzono dla układu hydrofilowego o niskiej zawartości srebra oraz dla próbki kalcynowanej o nieco wyższym stężeniu srebra.